R.A.P.

   а р х и т е к т у р н о   и   и н ж е н е р н о   п р о е к т и р а н е

за нас дейности контакти връзки

 

 Вятърни генератори и фотоволтаични системи

  • Фотоволтаична електроцентрала в с. Варвара общ. Септември, обл. Пазарджик (част Конструкции);  

  • Фотоволтаична инсталация "Бегово" в с. Бегово, общ. Калояново, обл. Пловдив (част Архитектура);

  • Фотоволтаична електроцентрала "Чарган 3MW” в с. Чарган, общ. Тунджа, обл. Ямбол (части Архитектура и Конструкции)

  • Вятърен  генератор, БКТП  и  подземно кабелно електрозахранване 20 кV местонахождение: УПИ I -135, част от ПИ №69660.74.1, кв. 74, местност “Мерата” землището на  гр. Стралджа, обл. Ямбол (части Архитектура и Конструкции)

  • Вятърен  генератор, БКТП  и  подземно кабелно електрозахранване 20 кV местонахождение: УПИ I -183, част от ПИ №69660.27.99, местност “Мерата” землището на  гр.Стралджа, обл.Ямболска (части Архитектура и Конструкции)

ß