R.A.P.

   а р х и т е к т у р н о   и   и н ж е н е р н о   п р о е к т и р а н е

за нас дейности контакти връзки

 

 градоустройствени проекти

  • Възстановяване, развитие и изгражданен на необходимата инфраструктура на Градски парк и лесопарк „Боровец” като зони за отдих и спорт  

           снимки     1   2   3

ß