R.A.P.

   а р х и т е к т у р н о   и   и н ж е н е р н о   п р о е к т и р а н е

за нас дейности контакти връзки
     

     Технически паспорт на сгради:

          • Технически паспорти на съществуващи сгради

          • Цялостно  обследване на   съществуващи  сгради и на сгради

             след  преустройство, реконструкция и осн.ремонт – всички

             специалности

  ß