R.A.P.

   а р х и т е к т у р н о   и   и н ж е н е р н о   п р о е к т и р а н е

за нас дейности контакти връзки

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНА СРЕДА

 

Основната цел на ръководството на „Ар Ей Пи”ЕООД е непрекъснато подобряване дейността на дружеството и спазването на следните основни принципи, залегнали в политиката по управление на качеството и околната среда :

*      непрекъснато да удовлетворяваме изискванията, нуждите и очакванията на нашите клиенти и другите заинтересовани страни, като им предлагаме качествени продукти и услуги, и предотвратяване или ограничаване на негативното въздействие върху околната среда ;

*      отговорност за проектирането, внедряването и поддържането на интегрираната система за управление на качеството и околната среда – ежедневен контрол и на практика незабавни коригиращи мерки за откриване и отстраняване на възникналите несъответствия;

*      насърчаване на всеки член от персонала да допринася и да проявява инициатива в рамките на своята компетентност и правомощия при изпълнение на дейностите ;

*      създаване на продукти, които са резултат от протичането на взаимносвързани  основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а  не самостоятелно;

*      информираност на всички нива, подобряване на вътрешния обмен на информацията чрез регламентиране на комуникацията и насърчаване на неформалните контакти, което създава предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация ;

*      прилагане принципите за управление на качеството при управление на нашите бизнес процеси;

*      непрекъснато  подобряване на качеството чрез непрекъснато наблюдение на протичащите процеси и предприемане на ефективни коригиращи и превантивни мерки;

*      Осигуряване на технически решения, които са по-малко увреждащи околната среда, като в същото време се изпълняват предвидените функции;

*      Поддържане на държавната политика за увеличаване на енергийната ефективност;

*      Предотвратяване или ограничаване на замърсяването и негативните въздействия и постоянно подобряване на резултатността спрямо околната среда, чрез ефикасно управление на отпадъците, разумно потребление на природни ресурси и прилагане на подходящи технологии и материали при осъществяване на дейността;

*      Спазване на приложимите нормативни изисквания и изисквания на клиентите и други заинтересовани страни, имащи отношение към околната среда.

Това ние постигаме като:

*      определяме точно нуждите, потребностите и бъдещите очакванията на нашите Възложители ;

*      дефинираме ясно изискванията на Възложителите в процеса на прегледа на договора с него – те са основни входни данни за контрола на продукта по време на целия проектантски  процес;

*      дефинираме ясно средствата и методите за контрол на параметрите;

 *      създаваме обратна връзка Възложител – фирма, което гарантира максимално доближаване до изискванията на Възложителя към качеството на продукта и обслужването;

*      определяме реални и измерими цели по качеството, запознавайки целия персонал с важността на тяхното изпълнение;

*      непрекъснато подобряваме ефективността на интегрираната система за управление на качеството и опазването на околната среда;

*      развиваме уменията на персонала и повишаваме неговата екипна работа чрез ефективно обучение;

 *      Познаваме и прилагаме развиващите се национални и международни политики;

 *      спазваме строги правила при създаването, размножаването и архивирането на документацията във фирмата, което осигурява максимално добра и бърза проследимост;

 *      развиваме взаимно изгодни отношения с доставчиците на материали за създаване на висококачествен продукт като се използват висококачествени материали и технологично оборудване;

*      считаме че единствено качеството е нашата гаранция за успех.

 Начало