R.A.P.

   а р х и т е к т у р н о   и   и н ж е н е р н о   п р о е к т и р а н е

за нас дейности контакти връзки
     

     Енергийна ефективност:

          Обследване на сгради за енергийна ефективност

          Енергийни паспорти на нови и съществуващи сгради

          • Сертификат за Енергийна ефективност на сгради

          Доклад за оценка за съответствието на инвестиционните

             проекти по част  “енергийна ефективност”

          Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и  

             климатични  инсталации в сгради

 

  ß